Bezpečnostní dveře SHERLOCK® - slevy na sestavy až do 2600 Kč s DPH !!!

 

Bezpečnostní a protipožární dveře SHERLOCK

dveře SHERLOCK Více informací

Bezpečnostní, protipožární a interiérové dveře GERBRICH

Více informací

Co je co aneb malý slovníček pojmů

Bezpečnostní třída

U některých stavebních prvků (okna, uzávěry, v našem případě bezpečnostní dveře) je deklarována, resp. některými úřady (např. pojišťovnami) požadována úroveň odolnosti proti pokusům o násilné vniknutí neboli bezpečnostní třída.

Do bezpečnostní třídy se prvek zařazuje podle klasifikace předběžné evropské normy ČSN P ENV 1627 na základě výsledků vykonaných zkoušek dle souboru navazujících evropských norem ČSN P ENV 1628 (Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení), ČSN P ENV 1629 (Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení) a ČSN P ENV 1630 (Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí).

Zkouška odolnosti při statickém zatížení testuje bezpečnostní dveře na odolnost vůči tlaku hydraulického válce ze strany útoku vedeného v zatěžovacích bodech, tj. v bodech představujících místa, která jsou klíčová pro zachování deklarovaných vlastností.

Zkouška odolnosti při dynamickém zatížení testuje bezpečnostní dveře na odolnost proti nárazu nárazovým tělesem o hmotnosti 30kg.

Zkouška odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí testuje bezpečnostní dveře na jejich překonání násilnou metodou pomocí přesně specifikované sady nářadí pro zkoušenou bezpečnostní třídu. Při zkoušce se v čase stanoveném pro zkoušenou bezpečnostní třídu provede pokus o otevření, případně vytvoření průlomového otvoru, který umožní průchod šablon stanovených rozměrů (šablony svou plochou odpovídají zhruba průřezu lidské postavy => vytvořený průlomový otvor by umožnil průlez zloděje)

Bezpečnostní třída 1 - předpokládá se napadení příležitostným zlodějem, který se pokouší rozbít dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním, bez použití nástrojů

Bezpečnostní třída 2 - předpokládá se napadení příležitostného zloděje popsané u bezpečnostní třídy 1 navíc s použitím jednoduchých nástrojů například šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, struny nebo nože

Bezpečnostní třída 3 - předpokládaný pokus o napadení veden stejně jako u bezpečnostní třídy 2 navíc s použitím delšího šroubováku a páčidla

Bezpečnostní třída 4 - předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd navíc doplněnou o pilu s plátkem na železo, sekeru, těžší kladivo, sekáč, nůžky na plech a malou elektrickou vrtačku se sadou vrtáků

Způsobilost technického prostředku dle Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)

Termínem technický prostředek se rozumí v našem případě například mechanické zábranné prostředky, elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů. Celá tato skupina tvoří součást opatření fyzické bezpečnosti mající zabránit nebo ztížit neoprávněné osobě v přístupu k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Hodnocení technického prostředku se provádí na základě přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Certifikát udává jak potvrzení o ověření způsobilosti technického prostředku:
Typ 1: mechanické zábranné prostředky musí být pevné konstrukce a nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup,
Typ 2: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=2, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 2 podle normy ČSN P ENV 1627,
Typ 3: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=3, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN P ENV 1627,
Typ 4: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=4, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN P ENV 1627,
tak bodové hodnocení technického prostředku:
SS3 - pro zabezpečenou oblast
SS4 - pro uzamykací systém určený k uzamykání zabezpečených oblastí

Utajovanou informací se na základě zákona 412/2005 Sb. rozumí taková informace, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (viz NV 522/2005). Klasifikace utajovaných informací z hlediska jejich obsahu:

  • Přísně tajné nebo zkratkou "PT" jestliže vyzrazení utajované informace neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky
  • Tajné nebo zkratkou "T" jestliže vyzrazení utajované informace neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu zájmům České republiky
  • Důvěrné nebo zkratkou "D" jestliže vyzrazení utajované informace neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu zájmům České republiky
  • Vyhrazené nebo zkratkou "V"jestliže vyzrazení utajované informace neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy České republiky

Požární odolnost

Požární odolnost (EI.. EW..) - Zkoušení požární odolnosti se provádí podle evropské normy ČSN EN 1634-1 - Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů, která stanoví velikost a počet vzorků nutných k provedení zkoušky. Následně se podle evropské normy ČSN EN 13501-2 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení, provede klasifikace konstrukčního prvku.

Význam jednotlivých znaků v popisu:

E - Celistvost - schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů, které mohou způsobit vznícení neexponovaného povrchu, nebo jiného materiálu ležícího v blízkosti. Obecně se stanoví na podkladě tří kritérií (hodnota je dána překročením kteréhokoliv z nich): vznícení bavlněného polštářku, vznik trhlin nebo otvorů přesahující stanovené rozměry a souvislé hoření na neexponované straně.

I2 - Izolace - schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou. Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv materiál v blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet bariéru, schopnou chránit osoby v její blízkosti.

W - Radiace - schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany tak, aby se snížila pravděpodobnost přenosu požáru následkem prostupu významného sálavého tepla jak prvkem, tak i neexponovaného povrchu na sousední materiály. Prvek má také chránit osoby v jeho blízkosti. Klasifikuje se jako doba, po níž maximální hodnota radiace, měřená podle specifikace ve zkušební normě, nepřesáhne hodnotu 15 kW/m2.

Číselný údaj - vyjadřuje dobu, po kterou je uzávěr minimálně schopen odolávat působení požáru z hlediska celistvosti a izolace (EI..) a/nebo z hlediska celistvosti a radiace (EW..)

DP - druh konstrukční části z hlediska tepla uvolňovaného z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost. DP1 - konstrukční části nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají pouze z výrobků třídy A1 (zjednodušeně nehořlavé materiály) případně z výrobků třídy B až F (ostatní materiály) uvnitř konstrukce (nejsou nezávislé na stabilitě a únosnosti konstrukce), u kterých nedojde ke vzplanutí obsažených hmot. DP3 - konstrukční části zvyšují v požadované době intenzitu požáru, zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce DP1 a DP2 (zjednodušeně hořlavé materiály).

ZDARMA

nezávazná obhlídka
a zaměření dveří

Zadejte prosím Vaše jméno
a telefonní číslo, náš technik
se Vám ozve.

Navštivte naší vzorkovou prodejnu, případně nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 596 910 910, 595 043 713, 604 283 985.

  • ul.Hrnčířská 22
  • 748 01 Hlučín
  • tel.: 596 910 910
  • tel.: 595 043 713
  • mob.: 604 283 985

Pracovní doba:
Po - Pá 8:30-12:00, 12:30-17:00